Narzeczeni, z których co najmniej jedno rzeczywiście mieszka w naszej parafii, zgłaszają się do kancelarii parafialnej (odnośnie godzin urzędowania zob. informację na stronie głównej) przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania z Ks. Proboszczem.

Zgłaszając się do kancelarii parafilanej należy posidać następujące dokumnety:

  1. ważny dowód osobisty; 
  2. metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią); 
  3. metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu); 
  4. świadectwo ukończenia nauki religii (świadectwo szkolne); 
  5. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  6. dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (zwrócić uwagę na datę ich ważności!) bądź w przypadku osób, które  już zawarły związek, akt zawarcia związku cywilnego,
  7. w przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb zmarłego współmałżonka i jego akt zgodnu z USC.

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie mieszka przynajmniej jedno z narzeczonych. Za zezwoleniem własnego proboszcza małżeństwo można zawrzeć w innej parafii (por. KPK, kan. 1115). W takim przypadku potrzebna jest pismena zgoda własnego proboszcza na przeprowadzenie czynności kanoniczno-prawnych poza włąsną parafią bądź też całe postępowanie kanoniczne można przeprowadzić w swojej parafii faktycznego zamieszkania. Wówczas do parafii zawarcia małżeństwa zgłaszamy się odpowiednio wcześniej, by zazrezerwować termin i co najmniej miesiąc wcześniej przedstawiamy dokument (tzw. licencję) o możliwości zawarcia związku.