I Komunia święta dzieci

Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii odbywa się zazwyczaj w Niedzielę Trójcy Świętej, czyli w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Bożego Ciała. Rocznicę I Komunii św. obchodzimy w Uroczytość Zesłania Ducha Świętego - tzw. Zielone Świątki. 

Przede wszystkim na Rodzicach dziecka spoczywa obowiązek zadbania o to, by zostały one odpowiednio przygotowane do I spowiedzi i Komunii św. Również proboszcz parafii czuwa nad tym, by dzieci przystępujące do I Komunii św. były odpowiednio i dokładnie przygotowane (zob. kan 914 KPK, por. kan. 913 par.1 KPK). 

Przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. jest prowadzone zarówno w czasie katechezy szkolnej (obecnie III klasa) jak i w parafii podczas spotkań formacyjnych. 

W przypadku dzieci, które nie pochodzą z naszej parafii a ich Rodzice wyrażają wolę przygotowania w naszej wspólnocie do I Komunii św., konieczne jest:

  1. przedłożenie stosowanego zaświadczenia od własnego Ks. Proboszcza;
  2. oraz metryki chrztu, gdy ten miał miejsce poza naszą parafią (zob. kan. 912 KPK)

Przystępowanie do Komunii świętej

Wierni powinni z największym szacunkiem i czcią odnosić się do Najświętszej Eucharystii biorąc czynny udział we Mszy świętej, często przyjmując Komunię świętą oraz poprzez adorację Chrystusa Eucharystycznego z największą czcią (kan. 898 KPK). Każdy wierny ma obowiązek przystępowac do Komunii świętej prznjamniej raz w roku w okresie wielkanocnym. Nie pwoienien tego zanidbywac jak tylko dla słusznej przyczyny przekładając ten obwoiązek na inny czas w ciągu roku (kan. 920 KPK). Do Komunii świętej można przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej (kan. 916 KPK) i po zachowaniu postu eucharystycznego, przynajmniej godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powtrzymując się od spożywania pokarmów i napojów z wyjątkiem wody i koniecznych leków. Osoby w podeszłym wieku i dotknięte chorobą mogą przystąpić do Eucharystii nawet, gdy coś w ciągu tej godziny spożyli. (kan. 919 KPK)

Do Komunii świętej można przystąpić drugi raz tego samego dnia tylko i wyłącznie podczas Mszy świętej! (kan. 917 KPK)

Każdy, kto znalazł się w niebezpieczeństwie śmierci, powinien mieć możliwość przystąpienia do Komunii świętej na sposób Wiatyku. Nie należy odkadać zbytnio tej chwili, by przyjmujący miał pełną świadomość! (kan. 921 KPK) 

Do Komunii świętej nie mogą być dopuszczeni wierni będący w karach kościelnych bądź trwający z uporem w jawnym grzechu ciężkim! (kan. 915 KPK)