Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (odnośnie godzin urzędowania zob. informację na stronie głównej) przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania z Ks. Proboszczem.

Należy posidać następujące dokumnety:

  1. dowód osobisty; 
  2. metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią); 
  3. metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu); 
  4. świadectwo ukończenia nauki religii (świadectwo szkolne); 
  5. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  6. w przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.
  7. dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (zwrócić uwagę na datę ich ważności!)